Istota faktoringu

Polski rynek usług faktoringowych zaczął rozwijać się pod koniec lat 90-tych. Faktoring nie posiada oficjalnej nazwy w polskim prawie. Jednak w bardzo szerokim zakresie mają do niego zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, zwłaszcza w zakresie cesji wierzytelności. Faktoring jest niczym innym jak przelewem wierzytelności, której dokonuje faktorant. Posiada on należność handlową, która ma formę niezapłaconej (więcej…)

Co to jest faktoring ?

Faktoring to usługa zwiększająca płynność przedsiębiorstw, poprzez przyspieszenie spłaty zobowiązań w wyniku świadczenia usług, sprzedaży, dostarczania towarów od naszych odbiorców, którzy mają problemy z terminową spłatą zobowiązań względem nas nawet w przypadku, gdy stają się oni niewypłacalni. Faktoring obejmuje następujące wierzytelności, które są pieniężne, krótkoterminowe (zazwyczaj nie przekraczające (więcej…)